شماره حساب ها جهت کمک های مردمی:

بانک ملی – سیبا                                         0121702170009

بانک انصار                                             1-1100000-43-1142

بانک مهر اقتصاد                                   19-101012-30-7822